Tietosuojaseloste

Markkinointirekisteri

Tämä on Sharkmed Oy:n Tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen käyttämällä www.sharkmedicalinnovations.com -verkkosivustoa, käyttämällä Sharkmed Oy:n toimittamia palveluita tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen sivustolla www.sharkmedicalinnovations.com.

1. Rekisterinpitäjä

Sharkmed Oy
Martinsyrjäntie 8 A3
05810 Hyvinkää

Y-tunnus: 1714517-7

2. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Osmi Kiiski

puh. 044 2310489

osmi.kiiski@sharkmed.fi

3. Rekisterin nimi

Sharkmed Oy:n Markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään kaikkien markkinointiin, asiakkuushankintaan, asiakaspalveluun, palautteiden käsittelyyn, tuotteiden ja toiminnan parantamiseen sekä kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamista varten. Nämä toimenpiteet sisältävät yrityksemme tarjoamien tuotteiden ja palveluiden myynnin, markkinoinnin ja muun ulkoisen viestinnän sekä verkkosivustomme käytön.

Sharkmed Oy:llä on myös lakisääteisiä perusteita henkilötietojen käytölle lakien, asetusten, määräysten tai muiden oikeudellisten toimenpiteiden ja viranomaismääräysten noudattamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään perustuen joko

  • suostumukseen (jolloin rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn tiettyä, yksilöityä käyttötarkoitusta varten) tai
  • oikeutettuun etuun (jolloin käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi suoramarkkinoinnissa, ja on arvioitu, että rekisteröidyn edut tai oikeudet eivät syrjäytä rekisterinpitäjän oikeutettua etua).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voi olla seuraavia tietoja rekisteröidystä ja hänen organisaatiostaan:

  • Perustiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, titteli/ rooli organisaatiossa, yhteydenpitohistoria, sis. tarjoukset
  • Annetut ja peruutetut markkinointiluvat
  • Verkkosivuston käytön tiedot, evästeet
  • Muut henkilön ilmoittamat tiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti joko suoraan rekisteröidyltä itseltään tai hänen organisaatioltaan. Tietoja voidaan joissain tapauksissa kerätä myös julkisista lähteistä, tai rekisterinpitäjän hallinnoimista tietojärjestelmistä aiempiin tilauksiin liittyen.

Tiedonkeruutapoja ovat mm. rekisterinpitäjän verkkosivustolla olevat lomakkeet, sähköpostiviestit, puhelinkeskustelut, myyntitapaamiset ja muut kontaktit rekisteröidyn kanssa.

Emme hyödynnä automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia tämän selosteen kattamassa henkilötietojen käsittelyssä.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin.

Voimme kuitenkin luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja niille kolmansille osapuolille, joita käytämme palvelutoimittajina tai alihankkijoina esimerkiksi toimituksen takaamiseksi tai kirjanpitoa, laskutusta, markkinointia, tapahtumien järjestämistä ja asiakkuudenhallintaa varten. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, joiden kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

8. Henkilötietojen säilytys ja suojaaminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin säilyttäminen on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten tiedot on kerätty tai niin kauan kuin se on lain mukaan tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen tietoja varten kerätyn tarpeen täyttämiseksi tai lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, mukaan lukien fyysiset, tekniset ja hallinnolliset toimet, henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. Tiedot säilytetään pääsääntöisesti vain sähköisessä muodossa ja henkilötietoja sisältäviin tietojärjestelmiin pääsy edellyttää käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kirjallinen materiaali säilytetään lukituissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Markkinointiviestien vastaanottajat voivat milloin tahansa poistua postituslistalta toimimalla viestissä olevan ohjeen mukaisesti. Mahdollisesti annetun nimenomaisen suostumuksen tiettyyn henkilötietojen käsittelyyn voi milloin tahansa peruuttaa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Lisäksi rekisteröity voi pyytää siirtämään antamansa henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle tarvittaessa. Rekisteröidyllä on tietyin perustein oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Näitä oikeuksia koskevat pyynnöt voi esittää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, joka voi sen jälkeen velvoittaa pyytäjän käymään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän henkilöllisyys ja mahdollinen valtakirja, eli hänen oikeutensa esittämäänsä pyyntöön. Henkilötietojen tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

10. Evästeet

Sharkmed Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä sivuston toimintojen toteuttamiseen, verkkoliikenteen analysointiin, käyttäjien tunnistamiseen ja personoidun käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät tietoa verkkosivustovierailuista. Sivusto tallettaa ne käyttäjän selaimeen. Käsittelemme evästetietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin ne sisältävät sivuston käyttäjän kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty käyttäjään jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Voit halutessasi estää tai poistaa ei-välttämättömät evästeet asetuksia muokkaamalla asetuksiasi evästeilmoituksessa. Voit myös muuttaa tai estää evästeiden käytön selainasetuksissa. Jos käytät useita eri selaimia, evästeet on poistettava kustakin erikseen. Asetusten tarkka sijainti riippuu käyttämäsi selaimen tyypistä. Jotkut evästeet ovat keskeisiä sivuston toiminnan kannalta, mahdollistavat sivulta toiselle navigoimisen helposti ja suorittavat tiettyjä toimintoja. Jos et hyväksy kaikkia evästeitä, et välttämättä pysty käyttämään kaikkia toimintoja ja palveluita sivustolla.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi katselmoitu / päivitetty 22.11.2022.