Dataskyddsbeskrivning

Marknadsföringsregister

Det här är Sharkmed Oy:s register- och dataskyddsbeskrivning enligt dataskyddslagen (1050/2018 och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Du godkänner denna dataskyddsbeskrivning genom att besöka webbplatsen www.sharkmedicalinnovations.com, använda tjänster som tillhandahålls av Sharkmed Oy eller fylla i kontaktblanketten på webbplatsen www.sharkmedicalinnovations.com.

1.  Personuppgiftsansvarig

Sharkmed Oy

Martinsyrjäntie 8 A3
05810 Hyvinge
Finland

FO-nummer: 1714517-7

2. Kontaktperson i dataskyddsärenden

Osmi Kiiski

tfn +358 44 2310489

osmi.kiiski@sharkmed.fi

3. Registrets namn

Sharkmed Oy:s Marknadsföringsregister.

4. Ändamål med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för genomförande av alla åtgärder med anknytning till marknadsföring, kundrekrytering, kundbetjäning, behandling av respons, förbättring och utveckling av produkter och verksamheten. Dessa åtgärder inkluderar försäljning av de produkter och tjänster vårt företag tillhandahåller, marknadsföring och övrig extern kommunikation samt användning av vår webbplats.

Sharkmed Oy har också lagstadgade grunder för användning av personuppgifter i syfte att iaktta lagar, förordningar, föreskrifter eller andra juridiska åtgärder och myndighetsbestämmelser.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på antingen

  • samtycke (den registrerade godkänner behandling av sina personuppgifter för ett visst, specificerat användningsändamål) eller
  • berättigat intresse (behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges berättigade intressen i samband med direktmarknadsföring och det har bedömts att den registrerades intressen eller rättigheter inte åsidosätter den personuppgiftsansvariges berättigade intresse).

5. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter om den registrerade och den registrerades organisation:

  • Grundläggande uppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, titel/roll i organisationen, kontakthistorik, inkl. offerter
  • Givna och återkallade marknadsföringstillstånd
  • Uppgifter om användning av webbplatsen, kakor
  • Övriga uppgifter som personen uppgett

6. Registrets informationskällor

Personuppgifterna fås i regel antingen direkt av den registrerade själv eller från den registrerades organisation. I vissa fall kan uppgifter också samlas in från offentliga källor, eller från datasystem som administreras av den personuppgiftsansvarige i anslutning till tidigare beställningar.

Sätten att samla in uppgifter är bl.a. blanketter på den personuppgiftsansvariges webbplats, e-postmeddelanden, telefonsamtal, försäljningsmöten och övriga kontakter med den registrerade.

Vi utnyttjar inte automatiskt beslutsfattande såsom profilering i behandlingen av personuppgifter enligt denna beskrivning.

7. Utlämnande och överföring av personuppgifter

Personuppgifter utlämnas i regel inte till andra aktörer.

Vi kan dock utlämna vissa nödvändiga uppgifter till tredje parter som vi anlitar som serviceleverantörer eller underleverantörer, till exempel för att garantera en leverans eller för bokföring, fakturering, marknadsföring, organisering av evenemang och kundadministration. Vi anlitar pålitliga avtalspartner och har i våra avtal med dessa partner beaktat de krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning och övrig lagstiftning.

8. Lagring och skydd av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in eller så länge det enligt lagen är nödvändigt för att uppfylla de användningsändamål som definieras i denna beskrivning. Personuppgifterna raderas när det inte längre är nödvändigt att lagra dem för att uppfylla det behov för vilket uppgifterna har samlats in eller för att iaktta lagen eller uppfylla respektive parts rättigheter eller skyldigheter.

Vi vidtar ändamålsenliga åtgärder, inklusive fysiska, tekniska och administrativa åtgärder, för att skydda personuppgifterna mot förlust, förstöring, missbruk och otillåten åtkomst eller otillåtet utlämnande. Endast personer som behöver personuppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter har åtkomst till personuppgifterna. Uppgifterna lagras i regel endast i elektronisk form och för att få åtkomst till datasystem som innehåller personuppgifter krävs ett användarspecifikt användarnamn och lösenord. Skriftligt material lagras i låsta utrymmen.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska uppgifter i registret som gäller den registrerade samt kräva att möjliga felaktiga, bristfälliga eller föråldrade uppgifter rättas. Mottagare av marknadsföringsmeddelanden kan när som helst ta bort sig själva från mottagarlistan genom att agera enligt anvisningen i meddelandet. Ett uttryckligt samtycke som möjligen getts för en viss typ av behandling av personuppgifter kan när som helst återkallas. Den registrerade har också rätt att begära att få sina personuppgifter raderade från registret, förutsatt att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in eller i övrigt behandlats, eller förutsatt att den personuppgiftsansvarige inte är föremål för några lagstadgade skyldigheter med anknytning till behandlingen eller lagringen av uppgifterna. Den registrerade kan dessutom begära att personuppgifter som den registrerade lämnat överförs till en annan personuppgiftsansvarig vid behov. Den registrerade har på vissa grunder rätt att begära att behandlingen av den registrerades personuppgifter begränsas eller motsätta sig behandling av personuppgifter som gäller den registrerade. Den registrerade har när som helst rätt att lämna in ett besvär till tillsynsmyndigheten angående sådant som gäller behandlingen av den registrerades personuppgifter.

Begäran som gäller dessa rättigheter kan framställas skriftligt till den personuppgiftsansvariges kontaktperson. Kontaktpersonen kan därefter förplikta den som framställt begäran att besöka den personuppgiftsansvariges verksamhetslokaler för att verifiera personens identitet och en möjlig fullmakt, dvs. personens rätt att framställa begäran i fråga. Begäran om granskning av personuppgifter kan framställas avgiftsfritt en gång per år.

10. Kakor

Sharkmed Oy använder kakor på sin webbplats för att genomföra webbplatsens funktioner, analysera webbtrafik, identifiera användare och erbjuda en personlig användarupplevelse. Kakor är små textfiler som innehåller information om besök på webbplatsen. Webbplatsen sparar kakor i användarens webbläsare. Vi behandlar uppgifter om kakor som personliga till den del uppgifterna innehåller information som identifierar användaren av webbplatsen, såsom IP-adress. Även kakor som är kopplade till användaren på något sätt behandlas som personlig information.

Om du vill kan du förhindra eller radera onödiga kakor genom att ändra dina inställningar i meddelandet om kakor. Du kan också ändra eller förhindra användningen av kakor i webbläsarinställningarna. Om du använder flera olika webbläsare måste kakor tas bort separat i varje webbläsare. Inställningarnas exakta placering beror på den använda webbläsarens typ. Vissa kakor är väsentliga för webbplatsens funktion, möjliggör enkel navigering från en sida till en annan och utför vissa funktioner. Om du inte godkänner alla kakor, kan det hända att du inte kan använda alla funktioner och tjänster på webbplatsen.

11. Ändringar i denna dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning uppdateras då och då, till exempel om lagstiftningen förändras.

Denna dataskyddsbeskrivning har senast reviderats / uppdaterats 22.11.2022.